30 Dagen bedenktijd
Gratis verzending
2 Jaar garantie

Algemene voorwaarden Thuisplanet VOF

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarde worden de hierna met hoofdletter aangeduide termen in navolgende betekenis gebruikt:


1. Thuisplanet: Thuisplanet, gevestigd te Ottersum, KvK-nummer 73141755, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Thuisplanet.
2. Consument: De wederpartij van Thuisplanet wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘consument’. Ook wel: Ieder (rechts)persoon die met Thuisplanet een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten.
3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Thuisplanet en Consument betreffende: verkoop, levering.
4. Partij(en): Thuisplanet en Consument afzonderlijk of respectievelijk samen.
5. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen de partijen.
6. Product(en): Meubels, huis decoratie, raam accessories, verlichting, dekbedden, stoelen, kantoor meubels, tuin bouwwerken, tuin meubelen, tuin accessories, keuken materialen, servies, keuken apparatuur, keuken meubel sets, BBQ, Zwembaden, spa (accessories).
7. Techniek voor communicatie op afstand: 24/7 mail service, Thuisplanet beantwoordt de consument mogelijk gedurende de hele week via [email protected].
8. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer


1. Naam onderneming: Thuisplanet VOF
2. E-mail: [email protected]
3. Kvk-nummer: 73141755
4. Btw-nummer: NL859371037B01

 

Artikel 3: Toepasselijkheid


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Thuisplanet.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van de door Consument gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk aangeduid. Door het enkele feit van het aangaan van een overeenkomst, doet de Consument afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend onderhevige Voorwaarden van toepassing zijn.

4. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.


Artikel 4: Prijzen


1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Thuisplanet opgegeven prijzen in euro´s, inclusief BTW, vervoerskosten en emballagekosten. Exclusieve vervoerskosten bevatten een speciale vermelding.


Artikel 5: Verkoop en aflevering


1. Verkoop en aflevering geschiedt uitsluitend via de online betaalmethoden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door Thuisplanet aangegeven.
2. Verkoop en aflevering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door Consument.
3. Voor zover gekochte producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen Thuisplanet en Consument over een vaste of levertijd in tijdbestek overeenkomen. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij Partijen overeenkomen dat het om een vermoedelijke termijn gaat.
4. Een door Thuisplanet opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet de Consument Thuisplanet schriftelijk in gebreke stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden.
5. Zodra het gekochte door de Consument in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Thuisplanet naar Consument.
6. De Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Thuisplanet deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
7. Indien de Consument afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Thuisplanet gerechtigd de zaak voor rekening en risico van Consument op te slaan.
8. Indien Thuisplanet gegevens van Consument nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Consument deze gegevens aan Thuisplanet ter beschikking heeft gesteld.
9. Thuisplanet is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Thuisplanet is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
10. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Thuisplanet niet aan verkoop. 

Artikel 6: Monsters en modellen


10. Is aan Consument een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
11. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 7: Betaling


1. De volledige koopsom wordt altijd direct voldaan.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument, dan zijn de vorderingen van Thuisplanet op de consument onmiddellijk opeisbaar.
3. Weigert de Consument zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Thuisplanet, dan is de Consument nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de Thuisplanet te betalen. Indien Consument de betaling niet nakomt is Thuisplanet gemachtigd incassokosten in rekening te brengen voor Consument, indien nodig gerechtelijke stappen te nemen.
4. De betalingen van Consument aan Thuisplanet zullen geschieden via beschikbare online betaal methodes. Indien de betaling na ontvangst van de factuur is voltooid, wordt het door de Consument geselecteerde product geleverd. Indien niet voldaan is aan de betaling, dan is Thuisplanet genoodzaakt het order te annuleren. Thuisplanet is hierbij gerechtigd eventuele annuleringskosten te verhalen op de consument.

 

Artikel 8: Bestelling


1. Indien de Overeenkomst aflevering van de verkochte producten inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de Consument opgegeven afleveradres.
2. Thuisplanet gaat ervanuit dat Producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen, toegankelijk voor lossing met gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen ten gevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is Consument gehouden aan deze extra kosten te voldoen, tenzij Consument Thuisplanet over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd en Thuisplanet bereid is de extra kosten op te nemen.
3. Tenzij anders overeengekomen, dient Consument bestellingen binnen 4 werkdagen te ontvangen wanneer het een pakket betreft dat met de standaard pakketservice geleverd kan worden.
4. Tenzij anders overeengekomen, dient Consument Grootmeubilair of andere bestellingen van niet gebruikelijke omvang binnen 8 werkdagen te ontvangen.
5. Thuisplanet is afhankelijk van haar leveranciers voor het leveren van de bestelling, dit dient in acht te worden genomen.

 

Artikel 9: Retourneren


1. Wanneer de Consument een artikel wil retourneren, ontvangen wij graag het volgende van u:
• Ordernummer;
• Reden van retournering;
• Foto’s van de klacht, wanneer dit van toepassing is;
• Oplossingen voorgesteld door de Consument (geldteruggave, vervanging van onderdelen, wanneer van toepassing).

Nadat Thuisplanet deze informatie heeft ontvangen zal de retournering in gang gezet worden. Deze aanvraag wordt gedaan bij de desbetreffende leverancier en en is daardoor afhankelijk van hun retourbeleid. De teruggaafperiode voor elk item is 30 dagen vanaf de dag dat het product ontvangen is. Het product moet in originele staat geretourneerd worden in de fabrieksverpakking. Reguliere retouren zijn gratis mits de bovenstaande gegevens opgegeven zijn.

 

Artikel 10: Herroepingsrecht (bedenktijd)


1. Indien een Consument na het ontvangen van een product niet tevreden is met het product, krijgt de persoon een periode van 30 dagen na ontvangst van het product om het product te retourneren onder de hierboven in artikel 4 gestelde voorwaarden.
2. De Consument heeft het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Na 14 dagen tot en met 30 dagen stellen wij een reden van teruggaaf verplicht. De termijn start vanaf het moment dat consument de bestelling heeft geplaatst.
3. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts beperkte houdbaarheid bevatten.
4. De Consument kan het herroepingsformulier van Thuisplanet gebruiken onder het kopje “Retourneren”. Thuisplanet zal in elk geval dit document te beschikking stellen voor de consument.
5. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de bij het product horende verpakking. De Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te houden. Indien hij/zij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verzendverpakking aan Thuisplanet retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid


1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Thuisplanet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Thuisplanet of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 12: Overmacht


1. Kan Thuisplanet niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door Consument geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Thuisplanet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Consument kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van Thuisplanet.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Thuisplanet voldoen, tenzij zulks aan Thuisplanet te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Thuisplanet niet aan zijn verplichtingen jegens Consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval van overmacht heeft Consument het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via schriftelijke wijze.

 

Artikel 13: Conformiteit en garantie


1. Oplossingen voorgesteld door de Consument: geldteruggave, vervanging(onderdelen) wanneer van toepassing. De Consument heeft toegang tot de retour formulieren van Thuisplanet, deze zijn beschikbaar in desbetreffend account van de Consument. Deze online formulieren zijn ook ter beschikking gesteld in het online aangegeven retourbeleid.
2. Thuisplanet garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat Consument voornemens ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door Thuisplanet.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door Thuisplanet verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud


1. De bij Thuisplanet aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Thuisplanet totdat Consument voldaan heeft aan de in artikel @@ beschreven verplichtingen, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en/of boete. Tot die tijd kan Thuisplanet zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Thuisplanet het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Thuisplanet worden tegengeworpen.
3. Thuisplanet is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd en de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Thuisplanet het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Consument volledig en conform afspraak heeft betaald. Termijn betaling zijn niet van toepassing.

 

Artikel 15: Klachtenplicht


1. Consument is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Thuisplanet. Contact: [email protected]. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Thuisplanet in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is Thuisplanet gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen. Schade en verzendkosten neemt Thuisplanet bij gegronde klachten in acht.

 

Artikel 16: Onderzoek & Reclames


1. Consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door Consument schriftelijk bij Thuisplanet worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en Consument een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij Consument worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen


1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Thuisplanet en Consument over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten kunnen worden behandeld via de Geschillencommisie (www.degeschillencommisie.nl).
3. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 18: Overdracht van rechten


1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 19: Wijziging van de overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Thuisplanet stelt Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper Consument hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Thuisplanet daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Thuisplanet geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen

Gratis verzending

30 dagen bedenktijd

Within 30 days

2 Jaar garantie

Snelle levering

3 dagen voor standaardpakketten. 8 dagen voor grotere leveringen

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.